กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ GMI ประจำปี 2567

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ GMI ประจำปี 2567 เพื่อทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีไทยที่ดีงามไว้อีกด้วย

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ