โครงการ 2024 GMI-AACSB Closing the Loop Retreat

ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ได้จัดโครงการ AACSB Retreat ภายใต้หัวข้อ “2024 GMI-AACSB Closing the Loop” ณ โรงแรม Avani+ Riverside Bangkok 📍โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเตรียมกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement Review: CIR) และการทำ Closing the Loop ในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีระดับสากลที่เรียกว่า AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมงานอย่างอบอุ่น อีกทั้งได้ร่วมหารือ (Discussion) และแบ่งปัน Best Practice ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้มีมีคุณภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

On March 15, 2024, the Graduate School of Management and Innovation (GMI) organized the AACSB Retreat under the theme “2024 GMI-AACSB Closing the Loop” at the Avani+ Riverside Bangkok hotel.  📍The primary objective was to prepare for the Continuous Improvement Review (CIR) process and the implementation of Closing the Loop at the program level, in accordance with the international standards set by AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business). The event warmly welcomed faculty and staff members, fostering vibrant discussions and sharing of best practices in teaching, research, and industry services. The gathering aimed to enhance educational quality and continuously develop personnel within the School, ensuring the highest international standards of excellence.

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ