ปริย วีระเลิศฤทธิชัย

ปริย วีระเลิศฤทธิชัย

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร

พงษ์พันธ์ พูนพิพัฒน์

พงษ์พันธ์ พูนพิพัฒน์

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร

เบญจมาภรณ์ ผลัดนวล

เบญจมาภรณ์ ผลัดนวล

เหรัญิกสาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร

ภคกุล ธินิศิริ

ภคกุล ธินิศิริ

เลขานุการสาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร

สาธนี เจษฎารัตนชัย

สาธนี เจษฎารัตนชัย

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(ภาคปกติ)

นศรินทร์ พิมบัว

นศรินทร์ พิมบัว

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคปกติ)

ชัญญานุช สุขรักษา

ชัญญานุช สุขรักษา

เหรัญิกสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคปกติ)

ปภัสวรรณ ศิวะเปล่งรัศมี

ปภัสวรรณ ศิวะเปล่งรัศมี

เลขานุการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคปกติ)