คณบดี

ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

รองคณบดี

ผศ.ดร.ปฏิภาณ  แซ่หลิ่ม

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

รศ.ดร.เจริญชัย    โขมพัตราภรณ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.จิรศิลป์   จยาวรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร