ชื่อรายงาน : การศึกษาสัมพันธ์ของกลยุทธ์การปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดและประสิทธิภาพการส่งออกในธุรกิจผลิตภัณฑ์สปาเพื่อการส่งออก

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสิริพรรณ พงศ์อธิโมกข์

บทคัดย่อ : การศึกษาสัมพันธ์ของกลยุทธ์การปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดและประสิทธิภาพการส่งออกในธุรกิจผลิตภัณฑ์สปาเพื่อการส่งออก