ชื่อรายงาน : การวิเคราะห์ภาพลักษณ์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและแนว ทางการส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา: โครงการการจัดประกวดรางวัล อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 9 ปี 2556

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวโสภิญ วชิรภูวดล

บทคัดย่อ : การวิเคราะห์ภาพลักษณ์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและแนว\nทางการส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา: โครงการการจัดประกวดรางวัล\nอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 9 ปี 2556