ชื่อรายงาน : การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความพึงพอใจในคุณค่าที่คาดว่าจะได้รับของ หน่วยงานที่ได้รับรางวัล อตุสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 1-8

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสรัญญา สุวัณนะสิริ

บทคัดย่อ : การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความพึงพอใจในคุณค่าที่คาดว่าจะได้รับของ\nหน่วยงานที่ได้รับรางวัล อตุสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 1-8