ชื่อรายงาน : ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารจัดการขององค์กร ตามหลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ กรณีศึกษา : องค์กรรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง

ชื่อผู้แต่ง : นางสาว ศศิภา ตัองวรชัย

บทคัดย่อ : ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารจัดการขององค์กร\nตามหลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ กรณีศึกษา :\nองค์กรรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง