ชื่อรายงาน : พฤติกรรมผู้ใช้บริการและความเป็นไปได้โครงการลงทุนสนามแบดมินตันในเขตเทศบาลเมื่องพัทลุง

ชื่อผู้แต่ง : นายวรากร กาฬสินธุ์

บทคัดย่อ : พฤติกรรมผู้ใช้บริการและความเป็นไปได้โครงการลงทุนสนามแบดมินตันในเขตเทศบาลเมื่องพัทลุง