ชื่อรายงาน : ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการบริการของผู้รับบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้แต่ง : นางร่มไทร กิตติกรวณิชย ์

บทคัดย่อ : ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการบริการของผู้รับบริการ\nศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร