ชื่อรายงาน : การปรับปรุงระบบการบริหารวัสดุประกอบการผลิต กรณีศึกษา : บริษัท ไอ.ที.ซี.อินเตอร์คัทส์ จา กัด

ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ร้อยตรีพิชัย โพธิพัฒนกุล

บทคัดย่อ : การปรับปรุงระบบการบริหารวัสดุประกอบการผลิต\nกรณีศึกษา : บริษัท ไอ.ที.ซี.อินเตอร์คัทส์ จา กัด