ชื่อรายงาน : การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร ททท. ต่อการประเมินผลโครงการ ประกวดรางวลั อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Award) ครั้งที่ 9 ปี 2556

ชื่อผู้แต่ง : นางพรพิมล สุวรรณนัจศิริ

บทคัดย่อ : การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร ททท. ต่อการประเมินผลโครงการ\nประกวดรางวลั อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Award)\nครั้งที่ 9 ปี 2556