ชื่อรายงาน : พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่พักและ แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไทย ครั้งที่ 1-8 ในปี 2539-2553

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปานใจ ผิรังคะเปาระ

บทคัดย่อ : พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่พักและ\nแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว\nไทย ครั้งที่ 1-8 ในปี 2539-2553