ชื่อรายงาน : การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเมืององค์กร

ชื่อผู้แต่ง : นายนิติธร วิบูลย์รณรงค์

บทคัดย่อ : การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเมืององค์กร