ชื่อรายงาน : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโปรแกรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ชื่อผู้แต่ง : นายไชยวัฒน์ พิพัฒน์สิริวรกุล

บทคัดย่อ : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโปรแกรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต