ชื่อรายงาน : การศึกษาปัจจัยที ส่งผลต่อการตัดสินใจเริ มต้นประกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ของกลุ่มบุคคล Generation Y

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวธารวิมล สิริเรืองอำไพ

บทคัดย่อ : การศึกษาปัจจัยที ส่งผลต่อการตัดสินใจเริ มต้นประกอบธุรกิจขนาดกลาง\nและขนาดย่อม ของกลุ่มบุคคล Generation Y