ชื่อรายงาน : การพัฒนาโปรแกรมระบบมอบหมายและติดตามความก้าวหน้าของงาน ในองค์กรขนาดเล็ก

ชื่อผู้แต่ง : นายไตรรงค์ เจริญประเสริฐกุล

บทคัดย่อ : การพัฒนาโปรแกรมระบบมอบหมายและติดตามความก้าวหน้าของงานในองค์กรขนาดเล็ก