ชื่อรายงาน : ปัจจัยทีมีผลต่อความผูกพันในองค์กรกรณีศึกษาพนักงานระดับหัวหน้างาน ในบริษัทนมแห่งหนึ่ง

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฐพร สุคนธรัตน์

บทคัดย่อ : ปัจจัยทีมีผลต่อความผูกพันในองค์กรกรณีศึกษาพนักงานระดับหัวหน้างาน ในบริษัทนมแห่งหนึ่ง