ชื่อรายงาน : การศึกษาการแก้ปัญหาการทำงานผิดพลาดของพนักงานคอลล์เซ็นเตอร์ กรณีศึกษา แผนกลูกค้าสัมพันธ์บริษัทขนส่งด่วนระหว่างประเทศ

ชื่อผู้แต่ง : นายพิมล สิริอุฬารวงศ์

บทคัดย่อ : การศึกษาการแก้ปัญหาการทำงานผิดพลาดของพนักงานคอลล์เซ็นเตอร์ กรณีศึกษา แผนกลูกค้าสัมพันธ์บริษัทขนส่งด่วนระหว่างประเทศ