ชื่อรายงาน : การพยากรณ์คำสั่งซื้อและการว่างแผนการผลิต

ชื่อผู้แต่ง : นายชาญวิทย์ พชระพงศกุล

บทคัดย่อ : การพยากรณ์คำสั่งซื้อและการว่างแผนการผลิต