ชื่อรายงาน : การบริหารสินค้าคงคลังในกรณีความต้องการไม่คงที่ของอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก

ชื่อผู้แต่ง : นายดนภัทร ดิถิเพ็ญ

บทคัดย่อ : การบริหารสินค้าคงคลังในกรณีความต้องการไม่คงที่ของอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก