ชื่อรายงาน : การควบคุมสินค้าคงคลังภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ ของอุตสาหกรรมผลิตหลอดไฟในประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจันทร์จิรา ใจทับทิม

บทคัดย่อ : การควบคุมสินค้าคงคลังภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณของอุตสาหกรรมผลิตหลอดไฟในประเทศไทย