ชื่อรายงาน : การวัดสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานด้วยแบบอ้างอิงการดำเนินงานในโซ่อุปทาน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวประภาพร กลับพุก

บทคัดย่อ : การวัดสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานด้วยแบบอ้างอิงการดำเนินงานในโซ่อุปทาน