ชื่อรายงาน : แบบจำลองการคัดเลือกเทคโนโลยีในการนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพจากหน่วยงานรัฐ ไปใช้เชิงพาณิชย์

ชื่อผู้แต่ง : นายพิษณุ แดงประเสริฐ

บทคัดย่อ : แบบจำลองการคัดเลือกเทคโนโลยีในการนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์\nเพื่อสุขภาพจากหน่วยงานรัฐ ไปใช้เชิงพาณิชย์