ชื่อรายงาน : การศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกซื้อรถยนต์ของลูกค้ากลุ่มเชฟโรเลตวีกรุ๊ป

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัชรินทร์ ปฏิภาณวิทยา

บทคัดย่อ : การศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจ\nเลือกซื้อรถยนต์ของลูกค้ากลุ่มเชฟโรเลตวีกรุ๊ป