ชื่อรายงาน : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออะไหล่ช่วงล่างรถยนต์ของผู้บริโภคที่เป็นร้านซ่อมรถ : กรณีศึกษาบริษัทบูรพาออโต้

ชื่อผู้แต่ง : นายฐากูร พิมพรัตน์

บทคัดย่อ : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออะไหล่ช่วงล่างรถยนต์ของผู้บริโภคที่เป็นร้านซ่อมรถ : กรณีศึกษาบริษัทบูรพาออโต้