ชื่อรายงาน : สือสังคมออนไลน์ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือคอนโดมิเนียม กรณีศึกษา คอนโดมิเนียม โครงการเดอะพาร์คแลนด์

ชื่อผู้แต่ง : นายธนพนธ์ อุปะกันทะ

บทคัดย่อ : สือสังคมออนไลน์ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือคอนโดมิเนียม กรณีศึกษา\nคอนโดมิเนียม โครงการเดอะพาร์คแลนด์