ดร.วินัย หอมสมบัติ

ดร.วินัย หอมสมบัติ

ตำแหน่งบริหาร : ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)

ประวัติการศึกษา

Doctor of Philosophy

Faculty of Business, The Hong Kong Polytechnic University,

Kowloon, Hong Kong SAR


ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน      อาจารย์ประจำ

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมษายน 2557 – มีนาคม 2560     ประธานสาขาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สิงหาคม 2557 – มกราคม 2559       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (International Accreditation – AACSB)

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 1. นฤมล ตั้งหมั่นทวีวัฒน์และ วินัย หอมสมบัติ, 2559. การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ผ่านคุณค่าตราผลิตภัณฑ์จากโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม, วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 19 (19), 84-101.

 2. พัฒนกิจ ศักดิ์บูลยมาลย์ และ วินัย หอมสมบัติ, 2559. ความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนที่ย้ายการจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, 11(1), 56-68.

 3. Homsombat, W., Ng, A.K.Y., Fu, X., 2016. Regional Transformation and Port Cluster Competition: The Case of the Pearl River Delta in South China. Growth and Change, 47 (3), 349–362.

 4. ณฐกร ลิ่มสุวรรณโรจน์, ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ, วินัย หอมสมบัติ, 2558. เส้นทางของการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 8 (1), หน้า 1-18.

 5. Homsombat, W., Lei, Z., Fu, X., 2014. Competitive effects of the airlines-within-airlines strategy – Pricing and route entry patterns. Transportation Research Part E, 63, 1-16.

 6. Homsombat, W., Yip, T.L., Yang, H., Fu, X., 2013. Regional cooperation and management of port pollution. Maritime Policy and Management, 40 (5), 451-466.

 7. Homsombat, W., Lei, Z., Fu, X., 2011. Development status and prospects for aviation hubs – A comparative study of the major airports in South-east Asia. The Singapore Economic Review, 56 (4), 573-591.

 8. Fu, X., Homsombat, W., Oum, T.H., 2011. Airport-airline vertical relationships, their effects and regulatory policy implications. Journal of Air Transport Management, 17 (6), 347-353.

 9. Homsombat, W., Fu, X., Sumalee, A., 2010. Policy implications of airline performance indicators: Analysis of major North American Airlines. Transportation Research Record 2177, 41-48.


รายงานการประชุมทางวิชาการต่างประเทศและในประเทศ

 1. วิชชุดา รุจิรวรรุ่งศิลป์ และ วินัย หอมสมบัติ, 2559. การจัดสรรการลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมของกรมธรรม์ยูนิตลิงค์: กรณีศึกษากรมธรรม์ เอไอเอลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว. การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ชลบุรี, ประเทศไทย 17 มิถุนายน 2559.

 2. สมเกียรติ เลิศศรีสว่างวงศ์ และ วินัย หอมสมบัติ, 2559. ผลตอบแทนเกินปกติและความผันผวนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าและออกดัชนี Morgan Stanley Capital International (MSCI). การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ชลบุรี, ประเทศไทย 17 มิถุนายน 2559.

 3. สุทธิกา สุนามะ และ วินัย หอมสมบัติ, 2559. การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาดและภาวะเศรษฐกิจมหภาคต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ของหลักทรัพย์ในประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ชลบุรี, ประเทศไทย 17 มิถุนายน 2559.

 4. กุสุมา เชาวลิต และ วินัย หอมสมบัติ, 2558. อัตราแลกเปลี่ยนและความผันผวน: นัยสำคัญต่อภาคการลงทุน. The 20th Annual Meeting in Mathematics (AMM 2015), มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, ประเทศไทย, 27-29 พฤษภาคม 2558.

 5. จรรยารัตน์ แซ่ตั้ง และ วินัย หอมสมบัติ, 2558. ผลการดำเนินงาน และการจับจังหวะเวลาลงทุนของกองทุนรวมในประเทศไทย. The 20th Annual Meeting in Mathematics (AMM 2015), มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, ประเทศไทย, 27-29 พฤษภาคม 2558.

 6. จิรนันท์ ลิ่มสิริตรังค์ และ วินัย หอมสมบัติ, 2558. การเกิด Arbitrage ของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับกระดานต่างประเทศ. The 20th Annual Meeting in Mathematics (AMM 2015), มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, ประเทศไทย, 27-29 พฤษภาคม 2558.

 7. พัฒนกิจ ศักดิ์บูลยมาลย์ และ วินัย หอมสมบัติ, 2558. ความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน: กรณีศึกษาหลักทรัพย์ที่ย้ายการจดทะเบียนจากตลาดเอ็ม เอ ไอ สู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. The 20th Annual Meeting in Mathematics (AMM 2015), มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, ประเทศไทย, 27-29 พฤษภาคม 2558.

 8. ภาคภูมิ อุ่นจิตติ และ วินัย หอมสมบัติ, 2558. การเคลื่อนไหวของมูลค่าตลาดหลักทรัพย์จากการควบรวมกิจการ: กรณีศึกษาธุรกิจบริการการแพทย์. The 20th Annual Meeting in Mathematics (AMM 2015), มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, ประเทศไทย, 27-29 พฤษภาคม 2558.

 9. โยษิตา เลิศมูละเดช และ วินัย หอมสมบัติ, 2558. ประสิทธิภาพของการลงทุนในทองคำแต่ละช่องทางภายใต้ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพของตลาด. The 20th Annual Meeting in Mathematics (AMM 2015), มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, ประเทศไทย, 27-29 พฤษภาคม 2558.

 10. อนุรงค์ ชาญพิชิตณรงค์ และ วินัย หอมสมบัติ, 2558. การจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงจากผลกระทบภายนอก. The 20th Annual Meeting in Mathematics (AMM 2015), มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, ประเทศไทย, 27-29 พฤษภาคม 2558.

 11. อำพร อัศวะธรรมวุธ และ วินัย หอมสมบัติ, 2558. วิกฤตการณ์ทางการเมือง และผลต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนไทย. The 20th Annual Meeting in Mathematics (AMM 2015), มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, ประเทศไทย, 27-29 พฤษภาคม 2558.

 12. ณฐกร ลิ่มสุวรรณโรจน์, ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ, วินัย หอมสมบัติ, 2557. เส้นทางของการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (Institutional Research for Sustainable Organization Development)ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, ประเทศไทย, 4-5 สิงหาคม 2557. (Best Presentation and Research Awards)

 13. Homsombat, W., Lei, Z., Fu, X., 2012. Competitive effects of the airline group under mixing business models – a case in Australian domestic market. Paper submitted to the 5th Thailand-Japan International Academic Conference (5th TJIA 2012), Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan, October 20.

 14. Homsombat, W., Yip, T.L., Yang, H., Fu, X., 2012. Regional management of port pollution: game theoretical analysis. Proceeding of International Association of Maritime Economists Conference, Inha JRI, CMRI & Kainan University, Taiwan, September 6-8.

 15. Yip, T.L., Fu, X., Homsombat, W., Yang, H., 2012. Regional pollution management – an economic investigation. Proceeding of International Forum on Shipping, Ports and Airports, Department of Logistics and Maritime Studies, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR, China, May 27-30.

 16. Homsombat, W., Fu, X., Sumalee, A., 2010. Airline performance indicators towards policy implications: analysis of major North American airlines. Proceeding of the 89th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D.C., U.S.A., January 10-14.

 17. Homsombat, W., Fu, X., Sumalee, A., 2009. Airline operating performance indicators towards policy implications: an analysis of major North American airlines. Proceeding of the 14th International Conference of HKSTS, Hong Kong SAR, China, December 10-12.

ความสนใจ/ความเชียวชาญ

การเงินและการบริหารความเสี่ยง                   

เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์การขนส่งและนโยบาย                

การขนส่งทางอากาศและการบริหารโลจิสติกส์


ติดต่อ

อีเมล: winai.hom@mail.kmutt.ac.th

โทรศัพท์: (+66) 02-470-9771

อาจารย์ท่านอื่น

เจ้าหน้าที่ท่านอื่น