ผศ.ดร.ศุภชาต  เอี่ยมรัตนกูล

ผศ.ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2557                 ปร.ด. (การจัดการ), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ประเทศไทย
 • ค.ศ. 2002                 M.S. (Engineering and Technology Management), Portland State University, U.S.A.
 • ค.ศ. 2002                 M.S. (Electrical and Computer Engineering), Portland State University, U.S.A
 • พ.ศ. 2541                 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

International Journal

 • Iamratanakul, S. (2019). “Modeling of Critical Success Factors of Thai Retailers: Interpretive Structural Modeling Approach”, Asia-Pacific Contemporary Finance and Development (International Symposia in Economic Theory and Econometrics, Vol.26, pp. 69-87.
 • Iamratanakul, S. (2018). “A Conceptual Framework of Implementing Business Strategy for the NPD Process”, Review of Integrative Business and Economics Research (RIBER), Vol.7, No.1, pp.116-123.

National Journal

 • Ranok, S. and Iamratanakul, S. (2019). “Consumer Decisions in Purchasing Processed Egg Products by Hierarchical Analysis”, Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 8, No. 2, pp.369-378.
 • Chunjit, D. and Iamratanakul, S. (2019). “The Use of Online Media to Decide to Buy Real Estate In Bangkok”, Rajapark Journal, Volume.12, Issues 29, May - August 2019, pp. 15-29.
 • Chareounsivilai, S. and Iamratanakul, S. (2019). “Selection of Warehouse Management System”, Rajapark Journal, Volume 12, Issues 30, July - December 2019, pp. 15-29.
 • Iamratanakul, S. and Supanit, R. (2019). “Factors Influencing Smart Phones Brand Choices of Consumer in Bangkok”, Rajapark Journal, Volume 13, Issues 28, January - March 2019, pp. 62-75.
 • Iamratanakul, S. and Martnok, T. (2018). “The Impact on Customer Retention through Telemarketing Channels of Insurance Brokers", Veridian E-Journal, Vol. 11, No.2, May - August 2018, pp. 2818-2834.
 •  Sabaimuang, S. and Iamratanakul, S. (2018). “The Identification Factors of Innovation Creativity in Organization through the Analytic Hierarchy Process (AHP): A Case Study of Building Material Factory”, Rajapa Roi-et Journal, Vol. 12, No. 2, July - December 2018, pp. 162-172.
 • Iamratanakul, S. and Rassiri, V. (2017). “Factors and client’s behavior influencing decisions making on choosing the veterinary hospital in Bangkok.”, Veridian E-Journal, Vol.10, No.3, pp. 413-429.
 • Sukdarunpatha, T. and Iamratanakul, S. (2017). “The beauty pageant’s image to a society”, Kasetsart Applied Business Journal, Vol. 11, No. 4, pp. 38-52.
 •  Sae-bang, W. and Iamratanakul, S. (2017). “The Market Survey to Know the Factors That Affect the Creation of Value-Added Products “Ready to Eat Salad Tray” of the Royal Project Foundation”, Veridian E-Journal, Vol. 10, No.2, pp. 1885-1901.
 •  Rattanadit, W. and Iamratanakul, S. (2017). “Measuring Sale Agency Performance under the Sale Promotion Units of Consumer Products”, Modern Management Journal, Vol.15, No.2, July - December 2017, pp. 131-143.
 • Wongtrakularee, V. and Iamratanakul, S.  (2016). “The assessment of key success factors of financial institution's operational risk management”, Kasetsart Applied Business Journal, Vol. 4, No. 2, pp. 1-12.
 • Rangrit, C. and Iamratanakul, S.  (2016). “Assessment of the important factors for choosing a used car loans”, Kasetsart Applied Business Journal, Vol. 4, No. 1, pp. 19-33.

ติดต่อ

Email: supachart.iam@mail.kmutt.ac.th / supachart9@gmail.com 
Website: https://scholar.google.com/citations?user=vXZ2uxoAAAAJ&hl=en    
LineID: supachart99

อาจารย์ท่านอื่น

เจ้าหน้าที่ท่านอื่น