ดร.สุจิต   พงษ์นุ่มกุล

ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล

ประวัติการศึกษา

  • ค.ศ. 2018       Ph.D. (Technology Management for Innovation), The University of Tokyo, Japan
  • ค.ศ. 2006       M.Sc. (Information Science and Technology), Osaka University, Japan
  • ค.ศ. 2004       B.Eng. (Engineering Science), Osaka University, Japan

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

International Journal

  • Pongnumkul, S. and Motohashi, K. (2018). “A bipartite fitness model for online music streaming services”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol.490, 15 January 2018, pp.1125-1137, ISSN 0378-4371.

อาจารย์ท่านอื่น

เจ้าหน้าที่ท่านอื่น