ดร.กฤษฎา  จุติมงคลกุล

ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (Technopreneurship and Innovation Management) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
 • CGMA Associate Chartered Global Management Accountant, AICPA, 2562
 • ACMA Associate of the Chartered Institute of Management Accountants, CIMA(UK), 2562
 • ASEAN CPA นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant), 2561
 • CPA (Thailand)ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, 2546
 • Mini-MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บัญชีการเงิน), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2539

ประวัติการทำงาน

 • พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบัน - อาจารย์ประจ า สาขาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มกราคม 2552 – มีนาคม 2563 (ธุรกิจในเครือเซ็นทรัล)
 • สิงหาคม 2557 – มีนาคม 2563 - รองประธานกรรมการ (Vice President) ด้าน Business Process Improvement, บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (Inspection Committee) บริษัท เหงียนกิม เทรดดิ้ง จ ากัด (ประเทศเวียดนาม) (Nguyen Kim Trading – Vietnam) ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป
 • ตุลาคม 2555– สิงหาคม 2557 - ผู้อ านวยการและบริหารควบคุมการเงินภูมิภาคอาเซียน (Regional Financial Controller for ASEAN) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน)
 • เมษายน 2553 - ตุลาคม 2555 - ผู้อ านวยการและบริหารควบคุมการเงิน (Financial Controller – General Manager), บริษัท บี ทูเอส จ ากัด (B2S Co., Ltd.) และบริษัท เซ็นทรัล เพจวัน จ ากัด (Central Pageone Co., Ltd.) (ประเทศสิงคโปร์)
 • เมษายน 2552 -2553, - ผู้อ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน (ประจ าอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน), บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน) (ขยายธุรกิจในเครือสู่ต่างประเทศ)
 • ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552 ผู้อ านวยการฝ่ ายภาษี (Corporate Tax Director) บริษัท ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (Minor Food Group Public Company Limited.)
 • 2550- 2551, ผู้อ านวยการและบริหารควบคุมการเงิน (Financial Controller - General Manager), บริษัท บีทู เอส จ ากัด (B2S Co., Ltd) บริษัทในเครือเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน)
 • 2547-2549, ผู้อ านวยการ ด้านดูแลการปฏิบัติตามกฏหมาย Compliance General Manager, บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน)
 • 2546-2547, ผู้จัดการ ด้านดูแลการปฏิบัติตามกฏหมาย (Compliance Manager) , บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ ปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน)
 • 2545-2546, Customer Service Manager for Accounting and Finance Shared Service (FAST), บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน)
 • 2545, Finance and Account Shared Serviced Team (FAST) Design and Implementation Team joined with Accenture บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน)
 • 2543-2544, ผู้จัดการฝ่ายการเงิน, บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด
 • 2542-2543, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์จ ากัด
 • 2542 – 2551 (เริ่มท างานในธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล กรุ๊ป (Central Group, Retailer)
 • 2542 ที่ปรึกษาด้านโปรแกรม Oracle , บริษัท Q Soft จ ากัด
 • 2539 – 2541 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี(เต็มเวลา), ส านักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด
 • 2538 – 2539 นักบัญชี,บริษัท Thai Housing Development จ ากัด

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการนานาชาติ

 • 2561 Asian Society for Innovation and Policy (ASIP), “Patent valuation model: practical uses in Thailand”, ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, 13 กันยายน 2561.

เอกสารวิชาการระดับนานาชาติ

 •  2563 Jutimongkonkul, K., Pentrakoon, D., & Wonglimpiyarat, J. (2020). Patent valuation techniques: practical uses in Thailand. International Journal of Technoentrepreneurship,4(1), 58-75. 2564 Jutimongkonkul, K., Pentrakoon, D., & Wonglimpiyarat, J. (2021). Challenges and factors affecting patent valuation: The case of Thailand 4.0. Kasetsart Journal of Social Sciences,42(2), 227-232.

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

 •  2563 INNOVATIVE PATENT VALUATION MODEL WITHIN THAILAND CONTEXT Advisors: - Associate Professor Dr. Duanghathai Pentrakoon, Chulalongkorn University - Professor Dr. Jarunee Wonglimpiyarat, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA;and College of Innovation, Thammasat University - Professor John L. Orcutt, UNH Franklin Pierce School of Law, University of New Hampshire, USA

อาจารย์ท่านอื่น

เจ้าหน้าที่ท่านอื่น