ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์

ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยิมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพทนายความ (ใบอนุญาตว่าความ)
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิตด้านกฎหมายธุรกิจของสหภาพยุโรป มหาวิทยาลัยเอ็กซ์-มักเซย ประเทศฝรั่งเศส (LL.M European Business Law)
 • นิติเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (European Master in Law and Economics) มหาวิทยาลัยโบโลญญ่า ประเทศอิตาลีและ มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี 

ประกาศนียบัตรและการอบรม

 • Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)1 [GDPR Compliance] ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวใน ข้อมูลส่วนบุคคลจากสถาบัน IAPP (USA) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ ได้รับการยอมรับสูงที่สุดในอุตสาหกรรม (Information Privacy Industry) ในระดับนานาชาติ
 • ECPC-B Certified Data Protection Officer (ECPC-B Certified DPO) ประกาศนียบัตรชั้นสูงสําหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลจาก Maastricht University
 • EXIN Privacy and Data Protection Practitioner (The Netherlands) ประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัตรในทางวิชาชีพสําหรับผู้ผ่าน เกณฑ์ความเหมาะสมในการทําหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง 1 ANSI-accredited Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) credential through the International Association of Privacy Professionals (IAPP) หน#า 2/6 CV-SM 2021 (Thai) for KMUTT.docx ข้อมูลส่วนบุคคลโดย EXIN ซึ่งถือเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพที่ได้รับ การยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ
 • EXIN Privacy and Data Protection Foundation (The Netherlands) ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมและสอบได้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป
 • EIPACC DPO Certification (Certificate of GDPR) (The Netherlands) ประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัตรในทางวิชาชีพสําหรับผู้ผ่าน เกณฑ์ความเหมาะสมในการทําหน้าที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (DPO)
 • European Data Protection Professionals Certification (The Netherlands) ประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัตรในทางวิชาชีพสําหรับผู้ผ่าน เกณฑ์ความเหมาะสมในการทําหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
 • Technology, Law & Security Program American University Washington College of Law 2019- 20202 ผ่านการเรียน (Audit) จํานวน 5 รายวิชาเกี่ยวกับกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับ AI และ Robotic จาก AUWCL ในฐานะการเสริมสร้างประสบการณ์ภาคสมัครใจ นอกจากการพัฒนาตามหลักสูตรผู้นําระดับกลางโดยทุน Fulbright Hubert Humphrey
 • Summer Course on European Data Protection Law, Academy of European Law (European Union) อบรมความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป

ประวัติการทำงาน

 • ทนายความที่ปรึกษากฎหมาย ประจําสํานักงานกฎหมายระหว่าง ประเทศ Allen & Overy (2543-2546)

อาจารย์ท่านอื่น

เจ้าหน้าที่ท่านอื่น