รศ.ดร.เจริญชัย  โขมพัตราภรณ์

รศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ประวัติการศึกษา

 • ค.ศ. 2004                 Ph.D. (Industrial Engineering), University of Washington, U.S.A.
 • ค.ศ. 1999                 M.S. (Mechanical Engineering), Georgia Institute of Technology, U.S.A.
 • ค.ศ. 1996                 B.S. (Mechanical Engineering), Rensselaer Polytechnic Institute, U.S.A.

 

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

International Journal

 • Udomsakdigool, A., Pakawanich, P., Khompatraporn, C. and Khompatraporn, C. (2020). “Robust production allocation model for an agricultural cooperative with yield uncertainty and similar revenue constraints”, Computers and Electronics in Agriculture, Vol.1, pp. 1-9.

   International Conference

 • Fairee, S., Khompatraporn, C., Prom-on, S. and Sirinaovakul, B. (2019). “Combinatorial Artificial Bee Colony Optimization with Reinforcement Learning Updating for Travelling Salesman Problem”, 2019 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), July 10 – 13, 2019, Dvaree Jomtien Beach Pattaya Chonburi, pp. 93-96.
 • Thippo, W., Jaturanonda, C., Yaovasuwanchai, S. and Khompatraporn, K. (2019). “Multiobjective Optimization Model for Workforce Planning of Rice Seeds Harvesting”, PIM 9th National and 2nd International Conference 2019 and 2nd Smart Logistics Conference, July 5 – 05, 2019, Panyapiwat Institute of Management Bangkok, pp. 118-125.
 • Thippo, W., Jaturanonda, C., Yaovasuwanchai, S. and Khompatraporn, C. (2019). “Heuristic Approach for Solving a Multi-objective Workforce Planning Problem of Rice Seeds Harvesting”, The 20th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Science Conference, December 2 – 05, 2019, Hotel Kanazawa Kanazawa, pp. 635-640.
 • Muratavanich, P., Khompatraporn, C. and Udomsakdigool, A. (2019). “Supplier Selection and Demand Allocation with Optional Spot Purchasing under Dixerent Fulfillment Rates in Agricultural Supply Chain”, The 20th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference, December 2 – 05, 2019, Hotel Kanazawa Kanazawa, pp. 525-531.
 • Kailomsom, P. and Khompatraporn, C. (2019). “Economic-oriented model of hospital waste collection and disposal location decisions in Northeastern Thailand”, The 20th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference, December 2 – 05, 2019. Hotel Kanazawa Kanazawa, pp. 469-473.
 • Leelawan, W. and Khompatraporn, C. (2019). “Multi-period Pre-positioning Stock Model with Fuzzy Demands of Humanitarian Relief Aids Network”, The 20th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference, December 2 - 05, 2019, Hotel Kanazawa Kanazawa, pp. 414-418.
 • Thangjantra, K. and Khompatraporn, C. (2017). “Multi-Criteria Decision Making and Optimal Crop Production Planning with Fuzzy Price”, The National and International Conference on Business Management and Innovation 2017, September 24 – 25, 2017, College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University Khon Kaen, pp. 20-24.
 • Kosa, K. and Khompatraporn, C. (2017). “Highland Crop Production Planning under Price Uncertainty in Northern Thailand”, The 22nd International Society of Business Innovation and Technology Management Roundtable Conference, August 31 - September 2, 2017, The Mandarin Hotel Bangkok, pp. 1-5.

National Journal

 • เจริญชัย โขมพัตราภรณ์, จิรวดี บุญสะอาด, เชษฐพงษ์ จรรยาอนุรักษ์ และวาสนา เสียงดัง. (2017). “Facility Location Decision for Reverse Logistics of Stainless Steel”, Thai VCML Journal, Vol. 10, No. 1, pp. 1-17.
 • เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ และนพพล คณากรยิ่งยง. (2560). “Forecasting of Various Demand Types and Optimal Container-based Ordering: A Case of Imported Exercise Equipmen”, วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน, Vol. 5, No. 1, pp. 1-11.

National Conference

 • เจริญชัย โขมพัตราภรณ์. (2563). “Multi-criteria Facility Location Decision for a New Infectious Waste Disposal Plant”, การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563, 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563, โรงแรมเจ้าพระยาพาร์ค กรุงเทพฯ, หน้า 185-191.
 • เจริญชัย โขมพัตราภรณ์. (2563). “Inventory Location Decision Model in Multiple Warehouses Management”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 7 - 08 พฤษภาคม 2563, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ, หน้า 456-462.
 • ช่อแก้ว จตุรานนท์, เจริญชัย โขมพัตราภรณ์, วีรวัต รัตนมนูญพร และมยุรฉัตร วัชรเรศโยธิน. (2253). “Optimal Dual-Track Railway Transportation Planning of Petroleum and Petrochemical Product”, งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ. ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563 (IE Network 2020), 7 - 08 พฤษภาคม 2020, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร, หน้า 400-407.
 • เจริญชัย โขมพัตราภรณ์, ก้องภพ ภาคสุริยัน และเตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์. (2563). “Analysis of Factors Axecting Competitiveness of Thai Medical Devices Industry”, งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ. ครั้งที่ ประจำปี 2563, 7 – 08 พฤษภาคม 2563, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี กรุงเทพมหานคร, หน้า 1059-1066.
 • เจริญชัย โขมพัตราภรณ์, ณัฏฐ์ณภัทร ดวงฉายจรัส และพัทธนันท์ นาคศุภรังษี. (2562). “Development of Capacity Allocation Policy for Improving Bus Terminal Performance by Computer Simulation”, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม. ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562, 17 พฤษภาคม 2562, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร, หน้า 316-325.
 • พงศกร เพ็ญจันทร์ และเจริญชัย โขมพัตราภรณ์. (2561). “การวางแผนการขนส่งน้ำมันอากาศยานเจท เอ 1 แบบหลายรูปแบบด้วยต้นทุนต่ำที่สุด”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2561, 23-26 กรกฎาคม 2561, โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี, หน้า 1491-1495.
 • ศุภชัย มูลอ้น และเจริญชัย โขมพัตราภรณ์. (2561). “การปรับปรุงสายการผลิตตัวกรองเสียงท่อไอเสียเพื่อรองรับยอดการผลิตที่เพิ่มขึ้น”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2561, 23-26 กรกฎาคม 2561, โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี, หน้า 128-135.

อาจารย์ท่านอื่น

เจ้าหน้าที่ท่านอื่น