ผศ.ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

ผศ.ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก  สาขา Manufacturing Engineering University of New South Wales (UNSW), Australia ทุนรัฐบาล 2551
ปริญญาโท     สาขา Industrial Engineering & Management Asian Institute of Technology (AIT), Thailand ทุนในหลวง 2547
ปริญญาตรี    สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 1 สาขา (GPAX 3.75/4.00)

ประวัติการทำงาน

2562 - ปจจุบัน อาจารยประจํา หลักสูตรการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี(มจธ.)
2562 - 2563 คณะทํางานและเลขานุการประสานงาน การพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ดานอุตสาหกรรมการบริหารจัดการโลจิสติกส (Logistics) สํานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก
2557 - 2562 อาจารยประจํา หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม มจธ.
2551 - 2552 ผูชวยสอน สาขา Manufacturing Engineering UNSW, Australia
2550 - 2551 ผูชวยวิจัย สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2549 - 2551 อาจารยพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2547 - 2549 วิศวกรอุตสาหการ บริษัท สยามมิชลิน จํากัด

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

งานวิจัยและบริการวิชาการ

 • 2563 หัวหนาโครงการ คณะทํางาน การพัฒนาโซลูชั่นสําหรับคลังสินคาอัจฉริยะแบบครบวงจรบนฐานอินเตอรเน็ตของ สรรพสิ่ง - สํานักงานการวิจัยแหงชาติ
 • คณะทํางาน การ พัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกสเวชภัณฑเพื่อรองรับสถานการณการแพร ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - สํานักการวิจัยแหงชาติ
 • 2562 - 2563 หัวหนาโครงการ บัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทยภาคการผลิต ตาม นโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ภายใตชื่อหลักสูตร Digital Logistics รุน 1 และ 2 - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • 2562 ผูจัดการโครงการ การพัฒนาบุคลากรตนแบบเพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบาย EEC – สํานักงานเพื่อ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 • คณะทํางาน การพัฒนาแบบจําลองและพิมพเขียวสําหรับการจัดการพัสดุ - บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
 • คณะทํางาน การพัฒนาแบบจําลองและพิมพเขียวสําหรับงานเภสัชกรรม - ศูนยความเปนเลิศ ดานชีววิทยาศาสตร(องคการมหาชน)
 • คณะทํางาน การกําหนดความตองการของภาคอุตสาหกรรมและการออกแบบโครงการนํารอง เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก - สถาบันนโยบาย วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI)
 • 2561 หัวหนาทีมโลจิสติกส การศึกษาและจัดทํามาตรการสําคัญภาครัฐเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับ EEC - EEC
 • 2560 หัวหนาโครงการ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อกําหนดแนวทางที่คุมคาตอลงทุนดาน วิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ- ทุนวิจัยพระจอมเกลาธนบุรี
 • หัวหนาโครงการ การพัฒนาแผนทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ - บริษัท จีเอเบิล จํากัด
 • หัวหนาโครงการ การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการพยาบาลผูปวยใน - โรงพยาบาลสําโรง การแพทย
 • หัวหนาโครงการ การจัดการกระบวนการทางธุรกิจสําหรับคลินิคเสริมความงาม - บริษัท เอสเตลลา คลินิค จํากัด
 • 2559 หัวหนาโครงการ การออกแบบและปรับปรุงความสมดุลของสายการผลิตสําหรับนํ้าดื่มบรรจุถัง - บริษัท บายัค จํากัด คณะทํางาน การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทําความสะอาดสําหรับโรงเรือนเลี้ยงไกดวย การออกแบบและระบบอัตโนมัติ- บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)
 • คณะทํางาน การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนตสีเขียวในประเทศไทย - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • คณะทํางาน การศึกษาแนวทางการทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยเพื่อรักษา ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา - สกว.
 • หัวหนาทีมจันทบุรี การพัฒนาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานธุรกิจสินคาอุตสาหกรรมในเขต เศรษฐกิจชายแดน - สํานักโลจิสติกสกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2558 คณะทํางาน การยกระดับขีดความสามารถของผูประกอบการดวยเทคโนโลยีหุนยนตและระบบ อัตโนมัติ - สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง กระทรวงวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี
 • คณะทํางาน การจัดทํายุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยดวยระบบการผลิต แบบอัตโนมัติ - สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • คณะทํางาน การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ - สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ(สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
 • 2557 คณะทํางาน การสํารวจความตองการบุคลากรและเทคโนโลยีดานวิทยาการหุนยนตและระบบ อัตโนมัติของประเทศไทย - สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 • คณะทํางาน การใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแก SMEs ดวยระบบ Lean - กรมสงเสริม อุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • คณะทํางาน การจัดทําแผนการเตรียมความพรอมดานโลจิสติกสอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับ การเปดเสรี AEC - สํานักโลจิสติกส กพร. กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลงานวิชาการ วารสารระดับนานาชาติ International Journals 

 • Boonsothonsatit, G., Chaopaisarn, P., 2020. Order Penetration point-based supply chain Performance Optimization for SMEs (OPPO). International Journal of Logistics Systems and Management (in Press)
 • Boonsothonsatit, G., 2017. Generic decision support system to LEverage supply chain performance (GLE) for SMEs in Thailand. Journal of Manufacturing Technology and Management, 28(6), pp.737-748
 • Boonsothonsatit, K., 2017. Supply Chain Causal Linkage-based Strategic Map Design. Journal of Advanced Management Science, 5(3), pp. 205-209.
 • Boonsothonsatit, K. , Kara, S., Kayis, B., Ibbotson, S., 2 0 1 5 . Development of a Generic decision support system based on multi-Objective Optimisation for Green supply chain network design (GOOG). Journal of Manufacturing Technology and Management, 26(7)

บทความประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference Proceedings

 • Boonsothonsatit, G., Hankla, N., Choowitsakunlert, S., 2020. Strategic Design for Warehouse 4.0 Readiness in Thailand, Proceedings of International Conference on Management Science and Industrial Engineering, Japan, 7-9 April, pp.214-218
 • Boonsothonsatit, G., Tonchiangsai, K., Choowitsakunlert, S., 2020. Value Stream Mapping-based Logistics 4.0 Readiness for Thailand Automotive-Part Manufacturers, Proceedings of International Conference on Management Science and Industrial Engineering, Japan, 7-9 April, pp.309-313
 • Boonsothonsatit, G., 2018. Order Penetration point-based cAusal Linkages (OPAL) to systematically evaluate supply chain performance. International Conference on Industrial Technology and Management, Oxford, UK, 7-9 March, pp.148-151
 • Boonsothonsatit, G., Tuangyot, S., 2017. CAusaL Linkages to Systematically evaluate supply chain performance (CALLS) for SMEs in Thailand. International Conference on Industrial Technology and Management, Cambridge, UK, 7-10 March, pp.6-10
 • Boonsothonsatit, K., Bedavanija, B., 2016. Industrial Logistic Performance Evaluation: A Case of Bulk Feed Truck Manufacturing Company in Thailand. International Conference on Logistics and Maritime Systems, Sydney, Australia, 21-23 June
 • Boonsothonsatit, K., Joochim, O., 2016. Optimal Strategies for Escaping from the Middle Income Trap: Automotive Supply Chain in Thailand. International Conference on Industrial Engineering, Management Science and Applications, Jeju, South Korea, 23-26 May, pp. 1-4
 • Boonsothonsatit, K., 2016. Causal Linkage-based Strategic Map Design along the Robotics and Automation Supply Chain in Thailand. International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Kuala Lumpur, Malaysia, 8-10 March, pp. 2159-2166
 • Boonsothonsatit, K., Buabuthr S., 2016. Industrial Logistic PerformanceEvaluation: A Case of Printing and Packaging Company in Thailand. International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Kuala Lumpur, Malaysia, 8-10 March, pp. 2233-2237
 • Boonsothonsatit, K., Jungthawan, S., 2015. Lean Supply Chain Management-based Value Stream Mapping in a Case of Thailand Automotive Industry. IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport, Valenciennes, France, 20-22 May, pp.65-69
 • Boonsothonsatit, K. , Kara, S., Kayis, B., Ibbotson, S., 2013. Weighted Additive Fuzzy Goal Programming-based Decision Support System for Green Supply Network Design. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), Bangkok, Thailand 10-13 December, pp.882-886 (Best Paper Award)
 • Boonsothonsatit, K., Kara, S., Ibbotson, S., 2012. A Generic Simulation Model for Green Supplier Selection. CIRP International Conference on Life Cycle Engineering, California, the United States, 23-25 May, pp.587-592
 • Tangpaphavich, R., Boonsothonsatit, G., Angkasith, V., 2017. Cost Analysis Comparing Manpower and Machine for Photovoltaic Panel Cleaning in Thailand, National Conference of Industrial Operations Development, Bangkok, 19 May
 • Boonsothonsatit, K., Chonsawat, N., 2016. Selection of Automation Technology for Productivity Enhancement in Poultry House Cleaning Process, IE Network Conference, Khon Kaen, 07 – 08 July
 • Buabuthr, S., Boonsothonsatit, K., 2015. Development of System Thinking for Enhancing Thailand Logistics Performance in Industrial Sector , IE Network Conference, Bangkok, 06 – 07 August
 • Boonsothonsatit, K., Jungthawan, S., 2014. Lean Supply Chain Management in case of the Construction Materials Industry. Thai Value Chain Management and Logistics Conference, Bangkok, 21 November
 • Boonsothonsatit, K., Uangkittikul, P., Yoocharoen, A., 2004. A Study of Optimum Blowing Condition for Plastic Bottles by Applying DOE and ANOVA. Conference on Industrial Engineering Network of Thailand, Chiangmai, Thailand, 20 – 22 October
 • Boonsothonsatit, K., Uangkittikul, P., Raviwongse, R., Chaichanasiri, E., 2002. Cleaner Technology Application for Minimizing Nylon Waste in Spinning Process. Conference on Industrial Engineering Network of Thailand, Kanchanaburi, Thailand, 24 – 25 October

บทความวิชาการ Articles

 • กานดา บุญโสธรสถิตย, 2557. ผลกระทบดานหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรม ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจากกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป. หนังสือการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจากโครงการ พัฒนากระบวนการตนแบบในการจัดทํา EuP (Energy using Product), สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กระทรวงอุตสาหกรรม

หนังสือฉบับกระเปา Pocketbooks

 • กานดา บุญโสธรสถิตย, 2562. ความคิดเชิงระบบสําหรับธุรกิจ, เจ-บิ๊คส เทรด ดิ้ง (ประเทศไทย)
 • กานดา บุญโสธรสถิตย, 2557. เรียนเปนที่โหล โผลเปนนักเรียนทุน(เมือง นอก), สํานักพิมพดีเอ็มจี (ประเทศไทย)

อาจารย์ท่านอื่น

เจ้าหน้าที่ท่านอื่น