ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์

ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์

ตำแหน่งบริหาร : ประธานสาขาวิชาการบริหารโครงการ

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2558       วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
  • พ.ศ. 2560       วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย
  • พ.ศ. 2545       วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,
  • ประเทศไทย
  • พ.ศ. 2533       วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

National Conference

  • ปาณิศา ทุยดอย และดั้นดุสิต โปราณานนท์ (2562). “ความเสี่ยงงานก่อสร้างประเภทงานเปลือกอาคาร กรณีศึกษาบริษัทรับเหมาก่อสร้าง”, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57. 29 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562, กรุงเทพฯ ประเทศไทย, หน้า 305-314.

International Conference

  •  Chaidee B. and Porananond, D. (2018). “The Application of ISO/IEC 27001:2013 Standard for Maintaining IT Security in IT Project Management”, Symposium of Engineering, Science, Technology and Architecture at the 9th Annual. 7 September 2018, Khon Kaen Thailand.

อาจารย์ท่านอื่น

เจ้าหน้าที่ท่านอื่น