ผศ.ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

ผศ.ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

ตำแหน่งบริหาร : ประธานสาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก : ปริญญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขากลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เซาท์เทิร์นคอร์ส ประเทศ ออสเตรเลีย

ปริญญาโท : ปริญญามหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยี สาขา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวเซาท์เวลล์ ประเทศ ออสเตรเลีย

ปริญญาตรี : ปริญญาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศ ไทย 

ความสนใจ/ความเชียวชาญ

การจัดการกลยุทธ์องค์กรและการพัฒนาธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีกและพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ โลจิสติกส์ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ทางการเงิน และการจัดการธุรกิจเกษตร (Strategic Management and business Development, Modern Retail Management and Digital Business, Logistics Management, Marketing Communications, Financial and Business Analysis, Agricultural Business Management). 

อาจารย์ท่านอื่น

เจ้าหน้าที่ท่านอื่น