รศ.ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

รศ.ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

ตำแหน่งบริหาร : ประธารหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปริญญาโท  ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปริญญาตรี  ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เกียรตินิยมอันดับที่สอง,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 

จีรนันท์ แซ่จิว ชุมพล มณฑาทิพย์กุล และ ธีรเดช วุฒิพรพันธ์ (2550). การหาเส้นทางการเดินรถขนธนบัตรเพื่อเติมตู้เอทีเอ็มโดยคำนึงถึงความปลอดภัย. การประชุมเชิงวิชาการประจำปีการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (GTT) ครั้งที่ 7, วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2550, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

ช่อทิพย์ ลือไชยวุฒิ, ชุมพล มณฑาทิพย์กุล, การศึกษาศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไทยในการประสานความร่วมมือกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน, การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 8, 20-21 พฤศจิกายน, 2551, เพชรบุรี

วีรศักดิ์ สงวนสิงห์, ชุมพล มณฑาทิพย์กุล, การหาปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัดโดยคำนึงถึงต้นทุนการนำสินค้าเข้าที่แปรผัน, การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 8, 20-21 พฤศจิกายน, 2551, เพชรบุรี

Monthatipkul, C., and Kawtummachai, R., (2007). An algorithm for constructing delivery-sequencing/inventory-allocation plan for supply chain control in the operational planning level. International Journal of Production Research, 45(5), 1119-1139.

Monthatipkul, C.,  and  Yenradee, P., (2007). Positioning Safety Stock in a One-Warehouse Multi-Retailer Supply Chain Controlled by Optimal Inventory/Distribution Plan. International Journal of Industrial Engineering, 14(2), 169-178.

Monthatipkul, C.,  and  Yenradee, P., (2008). Inventory/Distribution Control System in a One-Warehouse/Multi-Retailer Supply Chain. International Journal of Production Economics, 114(1), 119-133.

Monthatipkul, C., (2009). An Inventory Rationing Method in a M-Store Regional Supply Chain Operating under the Order-up-to Level System. Industrial Engineering and Management Systems, 8(2), 80-92.

Chumpol Monthatipkul, Sanchoy Das, Pisal Yenradee, Distribution policy in an M-store regional supply chain, International Journal of Integrated Supply Management, Vol. 5, No. 3, 2010

Monthatipkul, C.,  and  Yenradee, P., 2005.  Inventory/Distribution Plan in a One-Warehouse/Multi-Retailer Supply Chain. Thammasat International Journal of Science and Technology 10(2): 9-20.

Monthatipkul, C., and Kawtummachai, R., 2002. An Algorithm for Demand Acceptance in a Supply Chain. Proceedings of the 7th International Pacific Conference on Manufacturing and Management (PCMM-2002), 27-29 November 2002, Bangkok, Thailand.

Monthatipkul, C., and Kawtummachai, R., 2002. Demand Management Algorithm for a Supply Chain. Proceedings of the 6th China-Japan International Conference on Industrial Management (ICIM-2002), 16-18 September 2002, Xi’An, China.

Monthatipkul, C., and Yenradee, P., 2005. Safety Stock Allocation in a Four-Stage Supply Chain Controlled by Optimal Production/Distribution Plan. Proceedings of the First International Conference on Operations and Supply Chain Management (CD-ROM), 15-17 December 2005, Bali, Indonesia.

Chumpol Monthatipkul, An Inventory Rationing Method in a M-store Regional Supply Chain Operating under the Order-up-to Level System, Proceedings of the 13th International Symposium on Logistics, 6-8 July, 2008, Bangkok

Chumpol Monthatipkul, Charoenchai Khompatraporn, Parthana Parthanadee, Jirachai Buddhakulsomsiri, A Study of Supply Chain for Thai Tapioca Starch Products, Proceedings of the 4th International Congress on Logistics and SCM Systems (ICLS), 26-28 November, 2008, Bangkok

Chumpol Monthatipkul, Adirek Tikampornproet, A Picking and Packing Scheduling Program based on the Just-in-Time Concept: A Case Study of Logistics Center of Automotive Part Exporting, Proceedings of the 1st International Congress on Logistics and Transport (ICLT), 17-19 December, 2009, Chiang Mai, Thailand

Chumpol Monthatipkul, Determining a Location of the 2nd Distribution Center:  A Case Study of a Paper Distributor in Bangkok, Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering and Business Management (EBM), 26-28 March, 2012, Shanghai, China

Chumpol Monthatipkul and Teeradej Wuttipornpun, 2007. A Mixed Integer Programming Model to Control a One-Warehouse/N-Store Supply Chain. Proceedings of the 7th National Conference on Logistics and Supply Chain (GTT2007), 15-16 November 2007, Bangkok, Thailand.

Chumpol Monthatipkul, 2012. Determining a Location of the 2nd Distribution Center: A Case Study of a Paper Distributor in Bangkok. Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering and Business Management, 26-28 March 2012, Shanghai, China.

Chumpol Monthatipkul, 2013. Integrated Harvesting-Production Planning for the Sugarcane/Sugar Supply Chain in Thailand. Proceedings of the 2013 International Symposium on Business and Social Science (ISBSS 2013), 15-17 March 2013, Tokyo, Japan.

Chumpol Monthatipkul, 2015. A Practical Heuristic for Economic Truck Selection: A Case Study of Paper Wholesaler in Bangkok, Thammasat International Journal of Science and Technology 20(3): 39-46.

Chumpol Monthatipkul, 2016. A Heuristic to Estimate a Location of the 2nd Warehouse: A Case Study. Proceedings of the 2016 World Conference on Innovation, Engineering and Technology (IET2016), 24-26 June 2016, Sapporo, Japan.

Chumpol Monthatipkul, 2016. A Non-linear Program to Find an Approximate Location of a Second Warehouse: A Case Study, Kasetsert Journal of Social Sciences. Available online, doi:10.1016/j.kiss.2016.08.007

ความสนใจ/ความเชียวชาญ

เป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาและผู้บรรยายหลักขององค์ความรู้ทางด้านการลดต้นทุนการดำเนินการ (การผลิต/การบริการ) การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มอัตราผลิตภาพ (Productivity) การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคุณภาพในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ เช่น การวางแผนการดำเนินงาน การจัดการพัสดุคงคลัง การสมดุลสายการผลิต การปรับปรุงกระบวนการและวิธีการปฎิบัติงาน การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร การสร้างจิตสำนึกการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตให้พนักงาน การควบคุมคุณภาพการผลิต/บริการ การพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (การศึกษางาน) วิศวกรรมคุณค่า(เบื้องต้น) การวางผังสถานประกอบการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิจัยการปฎิบัติงาน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นต้น 

ติดต่อ

อีเมล์ Chumpol.mon@kmutt.ac.th 

อาจารย์ท่านอื่น

เจ้าหน้าที่ท่านอื่น