ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก : การจัดการเทคโนโลยี, School of Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (Asian Institute of Technology)

ปริญญาโท : การจัดการเทคโนโลยี, School of Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (Asian Institute of Technology)

ปริญญาตรี : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

โครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ

 • โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2561)

 • โครงการประเมินผลกระทบจากกลไกการสนับสนุนธุรกิ จนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2560)

 • โครงการศึกษารูปแบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่่่อการส่งเสริมภาคเอกชนในการร่วมลงทุน สำนักงานนโยบาย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (2559)

 • โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินสภาสถาบันอุดมศึกษา สถาบันคลังสมองของชาติ (2556)

 • โครงการวิจัยต้นทุนมาตรฐานตามดุลยภาพการจัดการศึกษาในบริบทของวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2555)

 • โครงการ “Towards Effective Policies for Innovation Financing in Asia” ได้รับทุนสนับสนุนจาก The International Development Research Centre (IDRC-CRDI), Canada (2555)

 • การศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหน่วยวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2553)

 • โครงการศึกษารูปแบบการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคของประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2553)

 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำ แผนธุรกิจเพื่อการฟื้นฟูกิจการของ บริษัท TT&T จำ กัด (มหาชน) บริษัท พี แพลนเนอร์ จำกัด

 • โครงการศึกษาและพัฒนาดัชนีวัดความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • โครงการ “Empowering Asian Business Intermediaries through Knowledge-based Networking focused on Sustainability Management (EMP-ASIA)” ได้ รับทุนสนับสนุนจาก Asia Society for Environmental Protection ร่วมกับ Euro Asian Aid

 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมและจัดทำแผนธุรกิจเพื่อดำเนินกิจการโทรคมนาคมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • โครงการการศึกษาสถานภาพและแนวโน้มธุรกิจประมงปลาทูน่า การนำเข้าปลาทูน่า และอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง บริษัทสยามทินเพลท จำกัด; (2549)

 • โครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมและจัดทำแผนธุรกิจสำหรับการไฟฟ้านครหลวง”; (2549-2550)

 • โครงการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหน่วยอาชีวศึกษา” (2548) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 • ที่ปรึกษาและ จัดทํา Due diligence เพื่อการฟื้นฟูกิจการของ กลุ่มบริษัทในเครือคิงส์พาวเวอ์ร จํากัด บริษัท เดวอนไชร์จำกัด

 • โครงการประเมินผลหน่วยราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำ ปี พ.ศ. 2545 (มิติด้านผลกระทบต่อสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, กรมพัฒนาธุรกิจและการค้ากระทรวงพาณิชย์, 2546.

 • โครงการศึกษาออกแบบระบบงานการควบคุมภายใน และพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายการเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก, 2545.

 • โครงการพัฒนาและจัดทำตัวชีmวัดเพื่อประเมินผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.), โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.); (2544-2545)

 • โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (มิยาซาว่า) ปี งบประมาณ พ.ศ.ซึ่งได้ รับการสนับสนุนเงินกู้จาก World Bank, J-Exim และ OECF; (2542)

 • โครงการติดตามประเมินผลงานวิจัยของประเทศไทยในระหว่างปีงบประมาณ 2535-2539” ได้รับการสนับสนุนจาก สำนัก คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), (2542-2543)

ผลงานวิชาการทีได้รับการตีพิมพ์

 • Pinvanichkul T. and Wonglimpiyarat J., 2011, “The Triple Helix implementation in the Thai Venture Capital industry” International Journal of Technoentrepreneurship; U.S.A., Volume 2 - Issue 3/4 – 2011, pp. 275-289.
 • Eaimmi W., Pinvanichkul T. and Srisansanee C., 2010, “Fat-Tail Effect on Performance Measurement and Ranking of Equity Funds in Thailand”; Proceedings of the 11th National Conference on Statistic and Applied Statistic, IF10, Chiengmai, Thailand.
 • Eaimmi W., Pinvanichkul T. and Srisansanee C., 2010, “The Selection of Appropriate Model for Performance Measurement and Ranking of Equity Funds in Thailand”; Proceedings of the 2nd National Conference on Management IF10, Songkla, Thailand.
 • Tengkomolsiri S. and Pinvanichkul T.,  2009, “The Study of Venture Capital Practice in Thailand”; Journal of Busines Management, Thammasat University Press, October 2009.
 • Sorata S. and Pinvanichkul T., 2009, “The Criteria for Social Issue Selection for CSR Activities’ Implementation in Business Organization”; Journal of Development and Administration, National Institute of Development and Administration,
 • Thanapatr N. and Tippawan P., 2007, “LSP Inland Transportation Cost: A Case Study of Activity-Based Costing and It’s Impact on Management”; Journal of Finance and Accounting, Thammasat University Press, December 2007, Vol.8, Bangkok, Thailand
 • Tippawan P. and Varanya T., 2007, “Accounting Information Requirement and Reporting Practices of Thai SMEs”; Journal of Finance and Accounting, Thammasat University Press, December 2007, Vol.8, Bangkok, Thailand
 • วรรณา เต็มสิริพจน์ และ ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล, 2548; “ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์วิจัยแห่งชาติ กับภาคอุตสาหกรรม” รับทุนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2548.
 • Michita C.R. and Tippawan P., 2007, “Social Entrepreneurship as a Management Solution in Crisis: Lessons Learned from "Tsunami "; Proceeding Paper of 2007 Global Business Development Institute International Conference; by California State Polytechnic University Pomona, June 13-14, 2007, Bangkok, Thailand,
 • Tippawan P., Anuttra M., 2006; “Public Policy Effort to Promote the Financing of Entrepreneurial Firm in Thailand”; Journal of Finance and Accounting, Thammasat University Press, September 2006, Vol.4, Bangkok, pp.138-143
 • Tippawan P., Michita C.R., 2005; “Financial Information and the Management of Thai SMEs”; Proceeding Paper of 2005 Global Business Development Institute International Conference; by California State Polytechnic University Pomona, Bangkok, Thailand
 • Tippawan P., Jyoti P. Gupta, 1999; “Dynamics of Bond Returns in the Emerging Markets: A Study of Thai Bond Market ” in Elio Canestrelli (Ed), Current Topics in Quantitative Finance; Physica-Verlag Heidellberg, New York.
 • Tippawan P., Jyoti P. Gupta, 1997; “Conditional Heteroscedasticity in Time-series of Bond Returns: A Case Study of Thai Bond Market”, Proceedings of the Euro XV-Inform XXXIV International Conference, Barcelona, Spain
 • Jyoti P. Gupta, I.M. Pandey, Tippawan P., 1995; “The Emerging Derivative Market: a case study of Thailand”; Journal of Foreign Exchange and International Finance, Vol. IX, no. 1, pp 43-55 .
 • Tippawan P., Jyoti P. Gupta, 1995; “Time-series of Bond Returns: A Case Study of Thai Bond Market”; Proceeding of International Conference on “Decision Support System on Financial Modeling” by the Euro group, Venezia, Italy.
 • Tippawan P., Jyoti P. Gupta, 199x; “Conditional Heteroscedasticity in Time-series of Bond Returns”; Proceeding of the 5th  International Conference on Integrating Technology & Human Decisions: Global Bridges Into The 21 th Century, by Decision Sciences Institute, Athens, Greece.
 •  พรศรี ลีลาพัฒนวงศ์ และทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล, 2562, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี : กรณีศึกษายานยนต์ไฟฟ้าประเภทยานยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 42, ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2562, หน้า 129-144.

 

อาจารย์ท่านอื่น

เจ้าหน้าที่ท่านอื่น