ผศ.ดร.วรพจน์  อังกสิทธิ์

ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

ตำแหน่งบริหาร : คณบดี

ประวัติการศึกษา

  • ค.ศ. 2004       Ph.D. (Industrial and Manufacturing Systems Engineering), University of Missouri-Columbia, USA
  • ค.ศ. 1999       M.S. (Industrial and Manufacturing Systems Engineering), University of Missouri-Columbia, USA
  • พ.ศ. 2536       วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

National Conference

  • กฤษณะ หมวดเชียงคะ, วรพจน์ อังกสิทธิ์, และสุริยา นัฎสุภัคพงศ์. (2561). “การบริหารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาบริษัทผลิตสายไฟฟ้า”, การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561. วันที่ 17 ก.ค. 2561, โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ.
  • กานดา บุญโสธรสถิตย์, วรพจน์ อังกสิทธิ์ และรุ่งรวี ตั้งปภาวิชญ์. (2560). “การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายสาหรับการทาความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยระหว่างวิธีทาความสะอาดด้วยแรงงานคนและเครื่องจักร”, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ. ครั้งที่ 8, วันที่ 19 พ.ค. 2560, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.

อาจารย์ท่านอื่น

เจ้าหน้าที่ท่านอื่น