ผศ.ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

ผศ.ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปริญญาตรี : สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประวัติการทำงาน

2556- ปัจจุบัน      อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

2559- ปัจจุบัน     ผู้จัดการโครงการ, สำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม

2556- ปัจจุบัน      ที่ปรึกษาโลจิสติกส์, สำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม 

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

บทความวิชาการ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิคในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ,วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2ประจำเดือนพฤษภาคม- สิงหาคม 2559, รัฐนันท์ แย้มเกษสุคนธ์และวรัญญา ติโลกะวิชัย

“An organization-Wide Analysis of ERP and Information Systems Interrelationship for Logistics Support” Journal of System and Management Sciences, Vol.1, no.1, pp. 59-68, 2012, Varanya Tilokavichai

“Innovative Logistics Management under Uncertainty using Markov Model” Information and Knowledge Management, Vol.2, no.5, pp.19-65, 2012, Varanya Tilokavichai

 “Analysis of Linkage between Logistics Information Systems and Logistics Performance Management under Uncertainty” European Journal of Business and Management, Vol.4, no.9, pp. 55-65, 2012, Varanya Tilokavichai

การประชุมวิชาการ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ชุตินันท์ โรจน์เพ็ญเพียรและวรัญญา ติโลกะวิชัย

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวกล่องสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตกรุงเทพมหานคร,การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,พิชญา ชิตสมบัติ และวรัญญา ติโลกะวิชัย

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร,การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, กนกพร ฐานะเจริญกิจและวรัญญา ติโลกะวิชัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจโรงกลึงของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล,การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,พชรธร ชอบนิมิตร และวรัญญา ติโลกะวิชัย

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าสุขภาพและความงามสำหรับตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร, สรวิชญ์ จันทร์เดือนและวรัญญา ติโลกะวิชัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแป้งทาหน้าจากธรรมชาติของผู้บริโภคในประเทศ, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปาเจรา เอียสกุล และวรัญญา ติโลกะวิชัย

“Exploratory Analysis of Enterprise Logistics Performance Management under Uncertainty”   International Conference for Academic Disciplines , Harvard Campus in Cambridge, Massachusetts , USA, 27 -31 May 2012 , International Journal of Business and Management Studies, Vol. 1, no. 1, pp. 383-395, Varanya Tilokavichai.

“Establishing Customer Service and Logistics Management Relationship under Uncertainty” Fourth Annual American Business Research Conference,  Adelphi University, Manhattan Campus, New York, USA , 4-5 June 2012, World Review of Business Research Vol. 2. no.5, Varanya Tilokavichai.

ความสนใจ/ความเชียวชาญ

  • Business Analysis
  • E-Business
  • Logistics Management
  • Financial management

ติดต่อ

อีเมล์  : drvaranya@gmail.com

อาจารย์ท่านอื่น

เจ้าหน้าที่ท่านอื่น