ดร.ศศิธร มหาคุณาจีระกุล

ดร.ศศิธร มหาคุณาจีระกุล

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก  โครงการร่วมผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจภาคการตลาด ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (JDBA program), ระดับยอดเยี่ยม [ทุนวิจัยวิทยานิพนธ์ จากสถาบันพระปกเกล้า และ ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช].

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MSc. in E-Business Management (เกียรตินิยมอันดับ 2) University of Warwick ประเทศอังกฤษ.

ปริญญาตรี  สาขาการเงินและการธนาคาร  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประกาศนียบัตรและการอบรม

สิงหาคม 2558 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 34 โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

กรกฎาคม 2557 ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก ทท.รุ่นที่ 5) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

มิถุนายน 2556 ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ  (พสบ.ทอ.รุ่นที่ 8) กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  กองทัพอากาศ

มิถุนายน 2555 ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก (พสบ.ทบ.รุ่นที่ 19) กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก

กันยายน 2555 ประกาศนียบัตร หลักสูตรทำนองรบหลักรุ่น 118  (1st Class Honor) สโมสรข้าราชการศูนย์-รักษาความปลอดภัย (ศรภ.)

มีนาคม 2554 ประกาศนียบัตรโครงการอบรมวิจัยการตลาดขั้นสูง  ,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พฤษภาคม 2552 ประกาศนียบัตรนักบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่1 ,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พฤศจิกายน 2551 ประกาศนียบัตรโครงการ The Boss รุ่นที่ 62, สถาบันการบริหารและจิตวิทยา

มิถุนายน 2549 ประกาศนียบัตรโครงการผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 27 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กันยายน 2560    ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 10  สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

กุมภาพันธ์ 2560  ประกาศนียบัตรหลักสูตรเรื่องความมุ่งหมายของศาลเยาวชนและครอบครัวและหน้าที่ตุลาการ  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ประวัติการทำงาน

2549 -ปัจจุบัน    กรรมการผู้จัดการ
                           (ดูแลฝ่ายบุคคล, ฝ่ายการตลาดและประมูลงานก่อสร้างราชการ)    
                           บริษัท ไทยมารูกิจำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
                           บริษัท ซีรีน คอร์ป จำกัด, โรงแรมโกลเด้นดราก้อน

2547-2548       Supply Chain Executive  ฝ่ายการขายและการตลาด
                           บริษัท  บริษัท เป๊ปซี่-อินเตอร์เนชันแนล( ไทยแลนด์) จำกัด                     

2545-2546       Trader in Petrochemical  Department
                           ฝ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ภูมิภาค
                           บริษัทมารูเบนิ (ไทยแลนด์) จำกัด เอเชีย

เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ คณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ วาระปี 2554 สภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา

ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ คณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ วาระปี 2552-2553  สภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา

อาจารย์ท่านอื่น

เจ้าหน้าที่ท่านอื่น