ผศ.ดร.กนกพร กังวาลสงค์

ผศ.ดร.กนกพร กังวาลสงค์

ประวัติการศึกษา

 • Doctor of Philosophy Dual Degree in Industrial Engineering and Operations Research, Department of Industrial and Manufacturing Engineering, Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA. (NSTDA Scholarships)
 • Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology, Thailand. (HM The Kings Scholarships)
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1st class honours)

ประวัติการทำงาน

                 ก.ย. 2556 – ปัจจุบัน     อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

                2549 -  2550             วิศวกร Customer Satisfaction บริษัท Western Digital ประเทศไทย

                2548 – 2549             วิศวกรระบบคุณภาพ Johnson Electric Company,Hong Kong

                2545 – 2546             วิศวกร บริษัทโซนี่เซมิคอนดักเตอร์ ประเทศไทย

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

 วารสารวิชาการ

 1. Rienkhemaniyom, K., and Ravindran, A. R. (2016). Vulnerability Assessment and Risk Mitigation Analysis for a Supply Chain Network. International Journal of Operations and Quantitative Management, 22(1), 1-27.
 2. Rienkhemaniyom, K. (2015). A Multi-Criteria Model for Supplier Selection and Supply Chain Network Design. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 14(4), 389-413.
 3. Rienkhemaniyom, K., Alshraideh, H. A. (2015). Using discrete event simulation for fast track evaluation in an emergency department under service level performance. International Journal of Logistics and SCM Systems. 8(1), 47-53.
 4. Rienkhemaniyom, K., and Ravindran, A. R. (2014). Global supply chain network design incorporating disruption risk. International Journal of Business Analytics, 1(3), 37-62.
 5. Kachitvichyanukul, V., Vinaipanit, M., and Kungwalsong, K. (2010). A genetic algorithm for multicommodity distribution network design of supply chain”, International Journal of Logistics and Transport, 4(2), 167-181.
 6. Kungwalsong, K. and Kachitvichyanukul, V. (2006). Decision support system for integrated planning and scheduling”, Journal of Information Technology and Management (IJITM), 5(2-3), 151-161.

ประชุมวิชาการ  

 1. Boonmakong, W., & Rienkhemaniyom, K. (2017). Efficiency improvement for a medical device distribution center using simulation. Proceeding of SIMMOD, Pattaya, Thailand.
 2. Benjamanukul, N., Janjarassuk, U., & Rienkhemaniyom, K. (2016). An Optimization Approach for Farmer Selection and Allocation in Agricultural Supply Chain. Proceeding of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference, Taiwan.
 3. Salde, S. C., Kachitvichyanukul, V., & Rienkhemaniyom, K. (2016). An optimization approach for harvest and post-harvest operations planning and scheduling of pineapple plantation. Proceeding of the International Conference of Logistics and Supply Chain Management System, Bali, 267-275.
 4. Rienkhemaniyom, K., & Pazhani, S. (2015). A Supply Chain Network Design Considering Network Density. In Toward Sustainable Operations of Supply Chain and Logistics Systems. Springer International Publishing, 3-19.
 5. Booranadiloak, S., Janjarassuk, U., Rienkhemaniyom, K., & Yuangyai, C. (2015). Manpower Planning with Multiple Tasks for a Call Center in Healthcare Service. In Toward Sustainable Operations of Supply Chain and Logistics Systems. Springer International Publishing, 495-505.
 6. Rienkhemaniyom, K., and Suttachat, N. (2014). A multi-criteria selection for inventory aggregation problem under risk pooling: A case study. Proceeding of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference, Jeju, Korea, 607-614.
 7. Yuangyai, C., Nilsang, S., Rienkhemaniyom, K., and Janjarassul, U. (2014). The integration of robust parameter design for simulation optimization in a hospital. Proceeding of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference, Jeju, Korea. 872-878.
 8. Janjarassul, U., Siritan, C., Rienkhemaniyom, K., and Yuangyai, C. (2014). Application of agent-based simulation for an outpatient department in a hospital. Proceeding of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference, Jeju, Korea. 1147-1153.
 9. Kungwalsong, K., and Ravindran, A. R. (2012). Modeling supply chain disruption risk management. Proceedings of the 2012 Industrial and Systems Engineering Research Conference, Orlando, FL.

ความสนใจ/ความเชียวชาญ

 • Multi-criteria Decision Making, Supply Chain Optimization, Supply Chain Risk Management 

ติดต่อ

      Email: kanokporn.rie@gmail.com, kanokporn.rie@kmutt.ac.th

     Telephone: (+66) 02-470-9776

อาจารย์ท่านอื่น

เจ้าหน้าที่ท่านอื่น