ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ประวัติการศึกษา

  • ค.ศ. 2002                 Ph.D (Electrical Engineering) State University System of Florida    (Florida Atlantic University), USA
  • ค.ศ. 1997                  M.S. (Communication and Computer Engineering), University of Massachusetts Amherst, USA
  • พ.ศ. 2534                  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,ประเทศไทย

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

International Journal

  • K-Marchai, C. and Chayawan, C. (2020). “Adaptive Hybrid AOA/TDOA Method with Desensitization Testing to Evaluate Geolocation of Harmful Interference in Urban Areas”, International Journal of Electronics and Data Communication, vol. 8, Issue 3, pp. 7 – 16.
  • Malisuwan, S., Chayawan, C. and Kaewphanuekrungsi, W. (2020). “Establishment of Regulatory Sandbox: A Case Study of Thailand’s Regulatory Sandbox”, International Journal of the Computer, the Internet and Management, vol. 28, No.1, pp. 84 – 91.

International Conference

  • K-Marchai, C. and Chayawan, C. (2019). “Adaptive Hybrid AOA/TDOA Method with Desensitization Testing to Evaluate Geolocation of Harmful Interference in Urban Areas”, The IRES International Conference, pp. 19 – 28.

อาจารย์ท่านอื่น

เจ้าหน้าที่ท่านอื่น