ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก  สาขา Industrial Engineering with supportive field of Transportation and Logistics Management, มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐ ไอโอว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา .

ปริญญาโท สาขา Industrial Engineering with supportive field of Transportation and Logistics Management, มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐ ไอโอว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา.

ปริญญาตรี สาขา Production Engineering (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี .

ประวัติการทำงาน

2547 – ปัจจุบัน    ผู้อำานวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2546 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส ั บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2546 – 2550 ประธานหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2542 – 2545       ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน / ผู้จัดการโครงการ บริษัท Becker Underwood ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2542 – 2545       อาจารย์พิเศษ สอนวิชา Engineering Economy  มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐ ไอโอว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต าแหน่งที่ปรึกษาองค์กรต่างๆ 
-  คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
-  คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน วาระปี 2555 – 2557 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
-  คณะกรรมการองค์ความรู้โลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2555 – 2557 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
-  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา 
-  ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 
-  ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ 
-  ที่ปรึกษา แผนโลจิสติกส์แห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ 
-  ที่ปรึกษา กรมส่งเสริมการส่งออก, กระทรวงพาณิชย์ 
-  คณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  
-  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการตลาด โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  
-  กรรมการจัดตั้งบริษัทโลจิสติกส์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย  
-  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลงานด้านโลจิสติกส์ของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย -  ที่ปรึกษาสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) 

ต าแหน่งที่ปรึกษาองค์กรต่างๆ 
-  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนและการบริหารความเสบียง โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 
-  ที่ปรึกษาสมาคม สมาคมขนส่งทางบก 
-  กรรมการมูลนิธิโลจิสติกส์และการขนส่งแห่งประเทศไทย 
-  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการคมนาคม โลจิสติกส์ และโครงสร้างพื้นฐาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
-  ที่ปรึกษา คณะทำงานสนับสนุนและผลักดันการใช้ระบบห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลไม้ไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-  ที่ปรึกษา แผนด้านโลจิสติกส์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
-  ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
-  ที่ปรึกษาอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์และการค้า หอการค้าแห่งประเทศไทย -  อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา อี.ซี.อาร์. ประเทศไทย 
งานด้านการอบรมให้ความรู้ (ประสบการณ์วิทยากรและอาจารย์พิเศษ)
-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ  กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 
-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ การไฟฟ้านครหลวง 
-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 
-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 
-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) 
-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) 
-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป จำกัด 
-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) 
-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 
-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท Kohler จำกัด 
-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท APL Logistics Service จำกัด 
-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท เดอะ แวลลู ซิสเท็ม จำกัด 
-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท Jotun จำกัด 
-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท บีมีเดียโฟกัส จำกัด (นิตยสาร Food Focus)
-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท TTIS จำกัด (นิตยสาร Logistics Digest)
-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย 
-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท MIB holding จำกัด (บริษัทในเครือ AA) 
-  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ จำกัด   

อาจารย์ท่านอื่น

เจ้าหน้าที่ท่านอื่น