ดร.อานนท์ ทับเที่ยง

ดร.อานนท์ ทับเที่ยง

ตำแหน่งบริหาร : ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก ด้านคอมพิวเตอร์ (สาขา COMPUTER Network) เกียรตินิยมดีมาก มหาวิทยาลัยปารีส 6  (มหาวิทยาลัยปิแอร์-มารี คูรี่), กรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศส 

ปริญญาโท ด้านระบบคอมพิวเตอร์ (สาขา COMPUTER NETWORK) มหาวิทยาลัย ปารีส 6  (มหาวิทยาลัยปิแอร์-มารี คูรี่),  กรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศส

ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ 2  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศนียบัตรและการอบรม

 • ต.ค. 2553 - ก.ย. 2554 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53 ณ วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 • มิ.ย - ส.ค. 2551 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)  รุ่นที่ 104 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ก.ย. – ต.ค. 2549 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 171 (Advanced Management  Program)  ณ Harvard Business School (HBS) ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • พ.ค. – มิ.ย. 2549 ประกาศนียบัตรหลักสูตร SOE Executive Program 2006 ตามโครงการพัฒนา ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

หนังสือ

 • หนังสือชุดความรู้ เรื่อง “สถาบันพระมหากษตริย์ไทย”, คณะอนุกรรมาธิการศึกษามาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย, คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษริย์, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, กรกฎาคม 2559.

 • Book Chapter : “HRM and Competency System : As a CEO of TOT” (Thai Language), 100 HRM Ideas from TOP 100 CEOs Book, HRI (Human Resource Institute), Thammasart University, pp. 35-41, December 2012

บทความ

 • นางสาวอุมาพร เขม้นงาน, ดร.อานนท์ ทับเที่ยง, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ธุรกิจความรู้ (Infopreneur Products) ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์”, วารสาร Engineering Transactions ฉบับ Vol. 19, No.1 (40), January - June 2016

 • นภาวรรณ มีศรี, ดร.อานนท์ ทับเที่ยง, “ความพร้อมในการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”, ประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 5, 27 พฤษภาคม 2559, โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช,

 • อัครินทร์ พรชาตินิธิวงศ์, ดร.อานนท์ ทับเที่ยง, “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ”, ประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครัง้ ที่ 5, 27 พฤษภาคม 2559, โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช,

 • นิเวศนา พูนทรัพย์ทวีกิจ, ดร.อานนท์ ทับเที่ยง, “พฤติกรรมการชมโทรทัศน์ที่ส่งผลต่อคุณธรรม จริยธรรม เด็กปฐมวัย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”, วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม – มิถุนายน 2558,

 • นิเวศนา พูนทรัพย์ทวีกิจ, ดร.อานนท์ ทับเที่ยง, “ผลกระทบของสื่อโทรทัศน์ที่ส่งผลต่อคุณธรรม จริยธรรม ในเด็กปฐมวัย”, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัย บนฐานแนวคิดใหม่ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 • A. Tubtiang, “Digital Company – TOT Experience”, 1st e-Government and CIO Forum, 21-22 November 2013, Bangkok,  Thailand,

 • A. Tubtiang, “Digital Company – TOT Experience”, International Academy of CIO, Japan, Vol.9/2014,

 • A. Tubtiang, “Digital Economy and Its Implication to Thailand and APT”, 14th Policy and Regulatory Forum (PRF-14), Asia Pacific Telecommunity (APT), 20-22 May 2014, Pattaya, Thailand

 • A. Tubtiang, “Digital TV : New Landscape for Thai Broadcasting Industry”, PICMET’14,  Kanazawa, Japan, 27-31 July 2014.

 • V. Pakanon, A. Tubtiang, White paper “TOT Innovation Strategy”, TOT, September 2014

 • A. Tubtiang, S. Pipatpanuvittaya, “A Study of Factors that Affect Attitude toward Deploying Smart-Farm Technologies in Tanud Subdistrict, Damnoen Saduak District in Ratchaburi Province”, 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2014), Mae Fah Luang University, 20-21 November 2014.

 • P. Uchupaiboonwong, A. Tubtiang, “Influencing Factors on Service Readiness of 3G Mobile Operators in Bangkok from Customer Perspective”, the 2nd International Conference on Inclusive Innovation and Innovative Management, ICIIIM -2014, 11-12 December 2014

 • A. Tubtiang, S. Pipatpanuvittaya, “A Study of Factors that Affect Attitude toward Deploying Smart-Farm Technologies in Tanud Subdistrict, Damnoen Saduak District in Ratchaburi Province”, Journal of Food Science and Agricultural Technology (JFAT) Volume 1, Issue 1 (January-April, 2015), pp.144-148, Mae Fah Luang University, ISSN: 2408-1736

 • A. Tubtiang, S. Viseth, Influencing Factors on User Satisfaction of the USONET Community Service Center: A Case Study in Khon Kaen, Thailand PICMET’15 (Portland International Center for Management of Engineering and Technology), Portland, USA, 2-6 August 2015, pp.1495-1500.

 • S. Wattanawaitoonchai, A.Tubtiang, V. Thepsoonthorn, “An e-Health Application: Key Factors toward the Adoption of Emergency Health Call Center in a Local Municipality in Thailand”, the International Conference on Inclusive Innovation and Innovative Management, ICIIIM -2015, 25-26 พฤศจิกายน 2558

 • Arnon Tubtiang, Thayika Tangkalayanan, “Factors influencing customers’ adoption of digital banking in Thailand”. Engineering Transactions, Vol. 18, No.2 (39), July - December 2015

 •  Naphawan Meesri, Arnon Tubtiang, “Factors Driving Thailand’s Digital Economy”, International Electrical Engineering Transactions, Vol.1, No.1, July - December 2015.

 •  Chalermwutt Ratchakhom and Arnon Tubtian, “Factors Determining towards the Rate of Adoption of Voice over LTE (VoLTE)” has been accepted for publication in the IEET (International Electrical Engineering Transactions), VOL. 2, NO.1 (2), JAN-JUN 2016.

 • T. Sanguanwongthong, P. Saengudomlert, and A. Tubtiang, Seamless Mobility Mechanisms for Micro Mobile MPLS, IEICE Transactions on Communications, ISSN 0916-8516, Vol. 2009, No. 10, pp. 3143 - 3155, 2009

 • A. Tubtiang, S. Srisongkram, Concept of Number Portability (Thai Language), Broadband Communications Journal, Vol.5, 1998, pp.47-54

 • A. Tubtiang, P. Chantrakaew, Future Public Land Mobile Telecommunication System (FPLMTS) (Thai Language), Wireless Communications Journal, 1995, ISSN 0858-7485, pp.105-130

 • A.Tubtiang, H.I Kwon, and G. Pujolle , A Simple ATM Switching Architecture for Broadband-ISDN and Its Performance, Modelling and Evaluation of ATM Networks 1993, French Martinique, 1993, pp. 361 – 371

 • A.Tubtiang, and G.Pujolle, Enhancement of the SAS switch: Simple ATM Switching and its Performance, Broadband Islands: Towards Integration, Proceedings of the 2nd International Conference on Broadband Islands, Athens, Greece, 14-16 June 1993, pp. 311 - 320, 1993. Elsevier 1993 ISBN 0-444-81710-7

 • A. Tubtiang, H.I. Kwon, G. Pujolle, Performance Simulation of a New ATM Switch Architecture, Proc. Modelling and Performance Evaluation of ATM Technology, North Holland (ed), January 1993.

 • H.I. Kwon, A. Tubtiang, G. Pujolle, A simple flow control mechanism in ATM network with end to end transport, Proc. IEEE, Infocom'93, IEEE Press (publisher) San Fransisco, USA, 1993.

 • A. Tubtiang, G. Pujolle, H.I. Kwon, A method for classification of ATM switches, 121-MASI 91-63, 12-1991

 • J.P. Claude, A. Tubtiang, G. Pujolle, H.I. Kwon, Integrated performance management in heterogeneous networks, 121-MASI 92-26, 04-1992

 • A. Tubtiang, F. Georges, H.I. Kwon – Administering Network Behavior Through Assessment of Performance Indicators, Proceeding of the IFIP TC6/WG6.4 International Conference on Advanced Information Processing Techniques for LAN and MAN management 1993, pp. 319 – 328, Versailles, France

 • A. Tubtiang, H.I. Kwon, G. Pujolle, A method for classification of ATM Cell Relay Classification, Une Methode pour la Classification des Commutations ATM, Revue “Reseaux et Informatique Repartie”, Vol.3 – No.1/1993

 • S.M. Jiang, A. Tubtiang, G. Pujolle, H.I. Kwon, “RRMA: Reserved/Random Multiple-Access, a Candidate for ATM LAN”, IFIP Workshop TC6 “1st UK on Performance Modelling and Evaluation of ATM Networks”, (1993), pp.18/1-10.

อาจารย์ท่านอื่น

เจ้าหน้าที่ท่านอื่น