GMI Forum 2018

วันที่ 9 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จัดโครงการ GMI Forum “A Series of Marketing and Brand Management” ในหัวข้อ “Strategic Marketing Management : A Case Study of Ampol Food” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษฎา โสภา ผู้อำนวยการส่วนงานการตลาด กลุ่มบริษัท อำพล ฟู้ดส์ มาเป็นวิทยาการบรรยายความรู้ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด โดยเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในองค์กรชั้นนำ และเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมอีกด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม