GMI Retreat 2018

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมได้จัดโครงการศึกษาดูงานโครงการหลวง และเรียนรู้งานมหาวิทยาลัยกับชุมชน มจธ. ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรตระหนักและเกิดจิตสำนึกสาธารณะในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการจากโครงการหลวง และเรียนรู้งานมหาวิทยาลัยกับชุมชน มจธ. และยังเปิดโอกาสให้บุคลากรสำนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และสามารถนำความรู้ และแนวทางการบริหารจัดการจากโครงการหลวงและจากการเรียนรู้งานมหาวิทยาลัยกับชุมชน มจธ. สามารถนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการในการทำงานในหน่วยงานได้

ประมวลภาพกิจกรรม