GMI Leadership Camp 2018

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภายใต้โครงการ GMI Leadership Camp 2018 เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม Pinnacle Grand Jomtien Resort ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณะกรรมการนักศึกษาทั้ง 2 ปี ของทั้ง 8 สาขา โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การระดมสมอง โดย ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ และ ดร.สุขยืน เทพทอง พร้อมทั้งนักศึกษารุ่นพี่ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการทางความคิดและเพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการนักศึกษา อันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษานอกห้องเรียน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัยและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์การพัฒนานักศึกษาให้มีภาวะผู้นำ การทำงานร่วมกันเป็นทีม พร้อมสร้างเครือข่ายในการทำงานและพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มีการคัดเลือกประธานและรองประธานคณะกรรมการนักศึกษา เพื่อที่จะวางแผนกิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษา 2561 รวมถึงการคัดเลือกดาวเดือนของรุ่น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และรุ่นพี่

ประมวลภาพกิจกรรม