จัดการประเมินคุณภาพภายในประจำปี พ.ศ. 2558

     เมื่อวันที่ 5 และ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558   บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม    จัดการประเมินคุณภาพภายในประจำปี
พ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2552 คณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย ดร. ธีรเวช ทิตย์สีแสง ประธานคณะกรรมการ รศ. อรรฆย์คณา แย้มนวล และ ผศ.ดร. ทิพยา จินโกวิท กรรมการ พร้อมด้วยคณะ ได้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้งานวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนเยี่ยมชมสถานที่และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ปิดท้ายด้วยการรายงานผลประเมินเบื้องต้นให้คณบดี ทีมคณะบริหาร และผู้เกี่ยวข้องทราบ

      Regarding the policy of education  administration as stated in 2009 Thai Qualification Framework for Higher Education, the Graduate School of Management and Innovation (GMI) arranged an annual internal quality assurance on October 5 and 6, 2015. The quality assurance committee including Dr. Teerawet Titseesang, President, Assoc. Prof. Akkana Yamnual and Asst. Prof. Dr. Thippaya Chintakovid, Committee Members, had interviewed administrative team, faculties, students, alumni, research users and supporting staffs. The program ended up with an initial report to inform the dean and the GMI’s team.

ประมวลภาพกิจกรรม