GMI Young Entrepreneur Camp 2018

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จัดโครงการ “Young Entrepreneur Camp หรือ YEC” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ มจธ. เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้และทักษะการบริหารจัดการ ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการอบรมตามโครงการจะสามารถบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการ กับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ ทัศนคติ (Attitude) อันจะส่งผลต่อการเป็นบัณฑิตที่มีความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การตลาด ภาวะผู้นำ และการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการมุ่งผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี โดยกิจกรรม 8 วัน ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561 การศึกษาดูงานผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2561 เพื่อเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่นและค้นหาแนวคิดธุรกิจเพื่อนำมาจัดทำแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป ซึ่งจะนำเสนอในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โดยตลอดระยะเวลาของโครงการได้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม